#10yearschallenge – fashion blog


V souvislosti s #10yearschallenge na sociálních sítích mě napadlo udělat malé srovnání (fashion) blogů za zhruba stejné období. Blogy se během té doby také hodně proměnily. Přestaly být jen deníčkem pro zábavu puberťáků. Staly se zdrojem informací, marketingovým nástrojem a konkurentem dříve neporazitelných on-line i offline magazínů.

Odlehčený deníčkový obsah typu OOTD, inspirace na víkend apod. se přesunul na Instagram, Facebook nebo Youtube, zkrátka na sociální sítě. Odborníci na socky mi tady možná budou tvrdit, že to tak není. Ano, sama v tomto oboru pracuji a vím, že existuje spousta typů obsahu. Máme tedy dost materiálu pro všechny platformy. Na druhou stranu ale ne každý nad tím takto přemýšlí. Je prostě jednodušší zřídit si instagram a obstarat si pár tisíc sledujících a stovky lajků. Blogování vyžaduje víc času, víc práce a kromě toho alespoň základní psací dovednosti.

Je ale nutné, aby všechny články měly aspoň 500 slov a obsahovaly spoustu dat a ověřených informací? Nečteme (módní) blogy pořád ještě i pro zábavu, inspiraci a zkrácení dlouhé chvíle v tramvaji? Je fajn se přitom i něco dozvědět. Někdy ale spíš vyhledávám to pobavení nebo umělecké povznesení, proto občas zavítám i na sociální síť Poetizer. Znáte ji? Jak ji vnímáte?

Osobně se snažím psát oba typy článků – informační i odlehčené. Ráda se zasměju, dojmu i zjistím něco o novém výrobku či službě z oblasti módy, kosmetiky nebo třeba cestování. Pokud to tedy není do očí bijící reklama plná největších superlativů. Teď mě třeba už vážně štve reklama na jeden pleťový olej. Věřím, že je opravdu super, ale viděla jsem ho asi na 10 profilech a blozích!? Možná je chyba ve mně, že konzumuji stále ten samý obsah? Každopádně se mi moc líbí třeba dva roky starý článek o reklamě a spolupracích od @mycookingdiary. Na druhou stranu ale vidím, že reklama na sociální sítích se v poslední době řeší zbytečně přehnaně. Probírá se ve velkém i nám blogerských akcích, například na Blogerfestu. Hlavně, že jinde je to v pohodě, i když nepřiznané nebo neautentické. 🙂

Na závěr radím hlavně sobě, ale i vám, užívejte si to čtení a psaní blogů jako před 5, 10 lety. Buďte profesionální, ale nepřežeňte to. Když tam občas jen tak napíšete svůj názor na cokoli (zajímavého), rádoby vtipnou story nebo nahodilý tip, vůbec nic se nestane ;).


10 years challenge and fashion blogs
In connection with the 10 years challenge on social media, I have an idea to look at (fashion) blogs changes in the more or less same period. They are significantly different now. Blogs stopped being only diaries of misunderstood teenagers and became source of news and information and marketing tools. Offline and on-line magazines compete and cooperate with them these days.

Undemanding OOTD content, inspiration for the weekend, etc. moved to Instagram, Facebook. Youtube or other social networks. Social experts here might tell me that’s not the case. Yes, I personally work in this field and I know there are plenty of types of content. So we have enough material for all platforms. On the other hand, not everyone is thinking about it the same way. It is simply easier to set up an instagram and get a few thousand followers and hundreds of likes. Blogging requires more time, more work, and at least basic writing skills.

However should all articles have at least 500 words and contain lots of data and verified information. Don’t we read (fashion) blogs still for fun, inspiration and shortening of the long time on the tram? It’s good to learn something. Sometimes, however, I am looking for amusement or art enhancement, so sometimes I visit the Poetizer network. Do you know her? How do you perceive her?

Personally, I try to write both types of articles – informative and funny stories. I like to laugh, be impressed and find out something about a new products or service from fashion and cosmetics to lifestyle. Of course if it’s not an eye- catching advertising full of the greatest superlatives. Now for example I’m really sick of one oil. I believe it is really cool, but I saw it in about 10 profiles and blogs during a weekend!? Maybe there is a problem with me because I have chosen the same content? Anyway, I like a two year old article about advertising and collaboration from @mycookingdiary. On the other hand, however, I see that social media ads have been talked too much recently. Mainly elsewhere, it’s fine, though unapproved or not authentic. 🙂

Finally, I advise myself, but you too, enjoy reading and writing blogs like 5, 10 years ago. Be professional but do not overdo it. If you occasionally just throw your opinion on anything close to your niche,interesting tip for anything, nothing will happen. 😉