Eko móda nebo greenwashing?/Eco fashion or greenwashing?

Téma greenwashingu už jsem tu nakousla a dlouho jsem o něm chtěla napsat samostatný článek. Zjednodušeně řečeno jde o ekologický marketing neekologických výrobků. Podívala jsem se tedy na známé fashion značky, které se částečně hlásí k udržitelnému přístupu k módě. Ať už jen jednou limitovanou edicí nebo většinou produktů. Trošku nám tím pletou hlavu a my nevíme, jestli jsou tedy eko nebo ne. K tomuto pojetí mě inspirovala moje oblíbená blogerka a guru přírodní kosmetiky Lucie Van Koten. Ta napsala krásný článek o beauty značkách, o kterých jsme si mysleli, že jsou přírodní.

Aby se nad naší planetou nestahovala mračna.

Vybrala jsem značky oblíbené i v ČR, o nichž hodně píšou zahraniční média. Vyhnula jsem se fast fashion typu HM nebo Forever 21. U těch máme asi jasno všichni. Předem chci jen upozornit, že dané téma je hodně složité a v mnoha případech není odpověď jednoznačná. Nechci nikoho soudit, všichni máme v tomhle ohledu co dohánět. Jen si pojďme shrnout základní fakta.

Začnu u Nike, od které mám sama v šatníku pár sportovních věcí. Hlavně tenisky na běhání mi vyhovují. Nosím už druhé, vydrží několik let a jsou velice pohodlné…

Nike

V letech 2017 a 2018 byla hodně skloňovaná například kampaň Flyleather. Ta hlásala, že daná limitka je z 50 % vyrobená z recyklované kůže. Odborníky i veřejnost tedy hned napadla otázka: „Z čeho se vyrábí druhá polovina? A jak se dělají ostatní boty?“ Tleskáme za to, že při produkci této řady se spotřebovalo o 90 % méně vody a uhlíková stopa se snížila na 20 % Pokud nám nevadí investovat víc, můžeme si tedy pořídit ikonické modely v udržitelné variantě. Jestli tedy budou zase dostupné. Dostatek kusů je v těchto případech obecně problém, podobný příklad najdeme u limitky Adidas vyrobené částečně z plastového odpadu.

Ale aby mohla vyhlížet k lepším zítřkům

Adidas

Od tohoto sportovního giganta jsem nikdy novou věc neměla, ale pár jejich secondhand kousků se v mém šatníku objevilo.

Adidas navíc spolupracoval i s organizací Parley, která odstraňuje plast z oceánů. Z tohoto odpadu pak vyrobil asi 70 tisíc kusů obuvi. Bohužel i ty byly brzo vyprodané. Tady si zdůrazněme, že nejde jen o materiál. Důležité jsou samozřejmě také podmínky, ve kterých se boty vyrábějí. Proč tedy brand i u této řady využíval levné pracovní síly v tzv. sweatshopech?
(Sweatshopy jsou místa, kde probíhá výroba za špatných hygienických a zdravotně závadných podmínek po neúměrně dlouhou pracovní dobu a za velmi nízkou mzdu, často se využívá práce dětí.)

Melissa

Jednu doby byly gumové boty s umělou vůní hodně oblíbené i v ČR. Často jsme je obouvali na módních přehlídkách téměř k čemukoli. A kdo si v létě nepařil nohy v jejich plastových sandálech, nebyl in. Snad už tahle plastová doba pominula. Ještě konec crocsek, O Bagů a bude nám hej. Každopádně většina Meliss je z recyklovaného PVC. Dělníci v továrnách dostávají nadprůměrnou mzdu a šetří se i s přírodními zdroji, 99, 9 % se jich podle Eluxemagazine.com recykluje. Co ale toxicita PVC, zvlášť nebezpečná pro děti?

Stella McCartney

Možná jste zaznamenali kampaň designérky focenou na skládce? Stella McCartney upozorňuje na nadprodukci odpadu a je také členkou organizace PETA a velkou ochránkyní zvířat. Pravou kůži a kožešiny byste na jejích modelech hledali marně. Dá se to ale chápat jako udržitelnost?

Skládka jako netradiční prostředi na focení kampaně

Vivienne Westwood

Výstřední návrhářka se zapojuje do boje proti změně klimatu a také je známá heslem „Buy less, choose well“. Do jaké míry se ale její PVC modely dají považovat za udržitelné? I když si jich na její přání nekoupíme moc? S procesem výroby je to stejné, sice podpořila práci žen v Africe, ale u jiných kusů nedokáže vyloučit produkci ve sweatshopech.

I have already mentioned the theme of greenwashing here and I wanted to write a article about it. One could say, it is an ecological marketing of non-organic products. So I looked at well-known fashion brands, which partly subscribe to a sustainable fashion approach. Whether it´s just one limited edition or most of the products. We are a bit confused and we don´t know whether they are eco or not. I was inspired by one of my favorite bloggers and natural cosmetic guru Lucie Van Koten. She wrote a nice article about beauty brands that we thought were natural.

I have chosen brands popular all around the world and also well known in the Czech Republic. I don´t mention fast fashion like HM or Forever 21. We probably all know about them. I just want to point out in advance that this topic is very difficult and in many cases the answer is not clear. I don’t want to judge anyone, we all have to catch up on this. Just let’s summarize the basic facts.

I’ll start with Nike, from which I have a few sporty stuff in my closet. Especially their running their shoes are good for me. I have a second pair, it always lasts for several years and they are also very comfortable …

Nike

In the years 2017 and 2018 media were speaking a lot about Flyleather campaign. Nike reported that the limited shoes are 50 % made of recycled leather. So, the question posed by both experts and the public was: „What is the other half made of? And how about the rest of the shoes?“ We like that 90% less water was used for this series and the carbon footprint was just 20%. Hopefully these sneakers will be available again. Very few pieces is a common problem in these cases. A similar example could be the Adidas limited edition made partly of plastic waste.

Adidas

I’ve never had a new thing from this sports giant, but a few of their secondhand pieces have appeared in my wardrobe.

Moreover, Adidas also collaborated with Parley, which removes plastic from the oceans. From this waste, they produced about 70,000 pieces of shoes. Unfortunately, they were sold out very soon. Here, let’s emphasize that it’s not just material. Of course, the conditions in which shoes are made are also important. So why did the brand use cheap labor in the so-called sweatshop?
(Sweatshops are places where production takes place in poor hygiene and health conditions for disproportionately long working hours and for very low wages; child labor often included.)

One time these plastic boots with chemical fragrance were very popular even in the Czech Republic. We were often wearing them on fashion shows with any type of clothes. And girls who didn´t hurt their foot in the plastic sandals weren´t cool. Perhaps this plastic era has passed. Unfortunately except O bags and fake Crocks in Czechia. Anyway, most Melissas are made of recycled PVC. Factory workers receive above-average wages and the company also save on natural resources, with 99, 9% recycled by Eluxemagazine.com. But what about PVC toxicity, especially dangerous for children?

Stella McCartney

Maybe you have noticed a designer’s campaign in a landfill? Stella McCartney draws attention to the overproduction of waste and is also a member of PETA and a large animal protector. You wouldn´t see genuine leather and furs on her models. However can this be seen as a sustainability?

Campaign shoot with a waste in the background

Vivienne Westwood

An eccentric designer is involved in the fight against climate change and is also known for the motto „Buy less, choose well“. But can her PVC models be considered sustainable? Even if we don’t buy many of them on her request? It is the same with the production process itself. Although it has supported the work of women in Africa, but with other pieces she cannot exclude production in sweatshops etc..