Vzdělání v udržitelnosti/Education in sustainability

Ve škole se učíme spoustu důležitých věcí – jazyky, matematiku… V rámci ČR se ale málokde učí environmentální výchova nebo něco podobného. Nejen, že to není samostatný předmět, ani v rámci jiných hodin se téma příliš neprobírá. Dnešní mladí dospělí pak ve škole otázky udržitelnosti a ekologie neřešili skoro vůbec. Nebo se mýlím?

Přednáška o slow fashion pro firmu

Pak by asi jen těžko docházelo k takovým faux pas, jako když český podnikatel vydělává na slaměných brčkách z Číny. Jak by řekl můj kamarád, koupit si ho můžou jen pozéři. S tím já ale úplně nesouhlasím. Kromě toho, že jsme někde viděli, že je to trendy, nám chybí informace a ucelené povědomí o téhle oblasti. Vzdělání v udržitelnosti, jako relativně novém oboru je totiž velmi dlouhodobou a složitou záležitostí. A jako všude, musíme začít úplně od začátku. V matematice taky neumíme hned derivovat. Můžeme tedy nakupovat v drahém obchodě nebo dokonce v řetězci tu nejdražší kolekci s nápisem sustainable apod. Bez znalosti místa původu, výrobních postupů, práce s odpadem. Bude to ale trošku, jako kdybychom se zpaměti naučili jeden příklad, ale nevěděli, odkud se tam ta čísla vzala.

Jak se o udržitelnosti dozvědět víc?

Přednášky

Je to individuální, ale já preferuji prezentace, přednášky a workshopy. Osobní kontakt je důležitý a zapamatuji si díky tomu nejvíc informací. V Praze jich probíhá celá řada a pak tu máme samozřejmě možnost sledovat záznamy zahraničních akcí, i když to není naživo, můžou nám dát hodně. A co se koná v naší metropoli? Například SLOU Days.

Slou Days

Pojďme se vzdělat v udržitelnosti

Kromě prodejců udržitelné módy tu během každého ročníku můžete navštívit i bohatý doprovodný program. Událost se koná pravidelně vždy na jaře a na podzim. Teď v listopadu proběhnou už podesáté. Pod jejich záštitou také módní návrhářka Kamila Vodochodská pravidelně pořádá svůj workshop Efektivní šatník.

Zajímavé přednášky bývají třeba ve Skautském institutu a další akce, které určitě stojí za zmínku, pořádá pravidelně třeba slow fashion obchod Nila.

Kromě toho se ČR zapojuje i do zahraničních iniciativ, například k Fashion Revolution, cílům udržitelného rozvoje OSN a mnoha dalším.

Pokud jde konkrétně o pomalou módu. I během světových fashion weeků v Paříži, Londýně nebo Berlíně se konají slow fashion akce. Pravidelně je navštěvuji. Mrkněte na fotky.

Mrkněte na foto z minula:

Berlin Slow Fashion Week

Knihy

A něco si přečteme…

Slou Kamily Boudové

Jsem na ni zvědavá, do e-knihy se mi moc nechtělo, ale teď v knižní podobě si ji asi koupím. Pravidelně čtu rozhovory s Kamilou, její články a příspěvky a v nich je udržitelnost pojatá sice nevyhnutelně, ale střízlivou formou. Věřím, že taková bude i kniha. Už jste ji někdo měli v ruce?

Goodbye Things (Sbohem věci)

Na tuhle knížku japonského autora jménem Fumio Sasaki slyším jen samou chválu. Už podle názvu je o naprostém minimalismu. Myslím, že na podzimní depkoidní období se skvěle hodí, protože je prý takovým návodem, jak se stát spokojenějším. K tomu nám má pomoct právě zbavení se zbytečných věcí.

RELEVANTNÍ weby

Alpaka App

Na blogu téhle inovativní slow fashion aplikace jsou pravidelně publikované články k tématu. A pozornost si určitě zaslouží i samotná appka. Těmhle moderním vymoženostem se ale zase budu věnovat v jiném článku.

Aplikace Alpaka vám mimo jiné spočítá cenu za nošení (cost per wear)

Slow Femme

Jsem zvědavá, jak se vyvine nová platforma Slow femme. Na mě je trošku moc feministická (omlouvám se, já mám v tomhle spíš mužské vidění světa)- Na druhou stranu v ní ale nacházím inspirativní rozhovory i zajímavé slow tipy. Jestli nevíte, jak nakombinovat secondhand hadříky s novými věcmi nebo přemýšlíte, kde nakoupit vánoční dárky milovnícím pomalé módy, určitě tam koukněte.

Eluxe Magazine

Tohle je můj oblíbený zahraniční magazín zaměřený na slow fashion přírodní kosmetiku a veganství. Jak je vidět na provní pohled zaměřuje se spíš na luxus v daných oblastech. Jako malý návod na udržitelnější život ale poslouží skvěle. Jen si musíme nákupní tipy přizpůsobit našim finančním možnostem. Na druhou stranu, když dáme přednost kvalitě před kvantitou, tak si občas můžeme trochu dopřát, ne?

Vlastní zkušenost

Sama se udržitelností zabývám už 4 roky, proto i sama dělám přednášky. Zaměřené jsou hlavně na pomalou a lokální módu. Nemám ale problém přidat ani kosmetické nebo cestovatelské tipy. Obsah umím přizpůsobit potřebám klienta. Poradím, jak se obléct pomalu za 500,- i za 50 000,- od hlavy až k patě, ať už bydlíte v Praze nebo na venkově a je vám 20 nebo 50…Zavedení povinného školního předmětu

I tenhle článek je ze seriálu, který píšeme s dalšími blogerkami: U nás v Čechách, Maya and books

At school we learn a lot of important things – languages, mathematics … In the Czech Republic, however, environmental education or something similar is nothing common. Not only as a subject itself, in other lessons the topic is not discussed much. Today’s young adults did not heart about sustainability and ecology issues at all at school. Or am i wrong?

If yes, it would be impossible to experience such a faux pas as a Czech entrepreneur earns on straw straws from China. As my friend would say, only posers can buy it. J But I totally disagree. In addition to seeing it as a trend somewhere, we lack information and comprehensive awareness of this area. Education in sustainability as a relatively new field is a very long and complex matter. And like everywhere, we have to start from the base. In mathematics, we canot immediately differentiate too. So we can buy so called ethical clothes in an expensive shop without knowing the place of origin, production processes, waste management. But it will be a bit as if we memorized one example, but did not know where the numbers came from.

How to learn more about sustainability?

Lectures

It is individual but I prefer presentations, lectures and workshops. Personal contact is important to remember the information. There are many of them in Prague and then of course we have the opportunity to watch foreign events on PC, even if it is not live, they can give us a lot. What is happening in Prague?

Slow fashion events are also held during the world’s fashion weeks in cities like Paris, London or Berlin. I visit them regularly. Check out the photos.

Slou Days

In addition to sustainable fashion retailers, you can also visit the rich accompanying program every year. The event takes place regularly every spring and autumn. This is the tenth time in November. Within Slou days, fashion designer Kamila Vodochodska regularly organizes her workshop called Effective Wardrobe.

Here are some insights from the past:

Interesting lectures can be found in the Scout Institute and other events that are worth mentioning are regularly organized by the slow fashion shop Nila.

Moreover, the Czech Republic is also involved in foreign initiatives, such as Fashion Revolution, UN sustainable development goals and many others.

Books

Slou By Kamila Boudová

I am curious about it, I did not like the e-book very much, but now I can buy it in A book form. I regularly read interviews with Kamila, her articles and contributions, and in them sustainability is conceived inevitably but soberly. I believe that will be the book. Has anyone already had it in your hand?

Goodbye Things

I hear only positive reviews for this book by a Japanese author named Fumio Sasaki. By its name, it is about total minimalism. I think it is great for the autumn depressive season, because it is said to be a guide to become happier. This is to help us get rid of useless things.

RELEVANT websites

Alpaka App

The blog of this innovative slow fashion application regularly publish articles on this topic. And certainly the app itself deserves attention. However, these modern apps will be discussed in another article.

Slow Femme

I wonder how the new Slow femme platform will develop. For me it is a bit feminist (sorry, I have a male view of the world in this) – On the other hand, I find inspirational interviews and interesting slow tips in it. If you do not know how to combine secondhand cloths with new things or  if you are thinking about where to buy Christmas gifts for lovers of slow fashion, be sure to check it out.

Eluxe Magazine

This is my favorite foreign magazine focused on slow fashion, natural cosmetics and veganism. As you can see in the front view, it focuses more on luxury in all the areas. But it will serve as a small guide to a more sustainable life. We just need to adapt our buying tips to our financial possibilities. J On the other hand, if we prefer quality to quantity, we can sometimes treat ourselves a little, right?

Our own experience

I have been dealing with sustainability myself for 4 years, so I do the lectures too. They are mainly focused on slow and local fashion. But I have no problem adding beauty or slow  travel tips. I can customize content to the client’s needs. I advise you how to dress slowly for 500, – and 50 000, – from head to toe, whether you live in Prague or in the country and you are 20 or 50…

Introduction of compulsory school subject…